Skip to toolbar

An Interpretation of the 1996 Aeromagnetic Data for the Santa Cruz Basin, Tumacacori Mountains, Santa Rita Mountains, and Patagonia Mountains, South-central Arizona